کنسانتره ۵ درصد گوشتی “ویژه پلت”

کنسانتره 5 درصد گوشتی "ویژه پلت"