چرا مرغ های کور بیشتر تخم می گذارند

به گزارش یکی از محققان دانشگاه گوئلف سویه ای از مرغهای تخمگذاز که به طور طبیعی کور هستند نسبت به مرغهای معمولی زودتر به تخم می آیند و در سیکل تولید بیشتر تخمگذلری می کنند. علت تخمگذاری بیشتر در مرغهای نابینا همکنون در حال بررسی می باشد. این مساله به چگونگی تاثیر نور بر روی الگوی تولید مثلی این سویه …