یک پزشک: بیماری کیست هیداتیک بیشتر از گاو و گوسفند منتقل می‌شود ولی از طریق سگ هم ممکن است باشد!

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از بیماریها بین انسان و حیوان مشترک است، گفت: در بسیاری موارد چون خوراک انسان از حیوانات تامین می شود، به ناچار باید با حیوانات در تماس باشد. به گزارش مرآت، «دکتر محمد ناصر رهبر» با اشاره به خطرناک بودن اغلب بیماری …