ارتفاع از سطح دریا عامل محدود کننده پرورش جوجه های گوشتی

مهمترین عامل محدود کننده پرورش جوجه های گوشتی ارتفاع منطقه است .به طور کلی توصیه شده است که مناطقی که ارتفاع آنها باالتر از ۲۰۰۱ متر از سطح دریا می باشد، بهتر است فارم پرورش جوجههای گوشتی احداث نشود .در ارتفاعات به دلیل پایین بودن فشار جوی) اکسیژن کم (عارضۀ هیپوکسی) کمبود اکسیژن در بدن (همراه با فعالیت کم ریهها …

بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در دو ناحیه مختلف جغرافیایی ایران

چکیده : به منظور بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر عملکرد و صفات اقتصادی جوجه های گوشتی ، یک مطالعه مقایسه ای با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۴۵ واحد پرورش جوجه گوشتی واقع در استان گیلان و استان های قزوین ، کردستان و خراسان شمالی انجام شد. میانگین سن کشتار (۵۱٫۲۵ در برابر ۵۵٫۰۴ روز ) …