بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در دو ناحیه مختلف جغرافیایی ایران

چکیده :

به منظور بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر عملکرد و صفات اقتصادی جوجه های گوشتی ، یک مطالعه مقایسه ای با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۴۵ واحد پرورش جوجه گوشتی واقع در استان گیلان و استان های قزوین ، کردستان و خراسان شمالی انجام شد.
میانگین سن کشتار (۵۱٫۲۵ در برابر ۵۵٫۰۴ روز ) تلفات (۵٫۲ در برابر ۹٫۸ درصد) و ضریب تبدیل غذایی (۱٫۹ در برابر ۲٫۴۱) در استان گیلان کمتر از سایر استان ها بود. تفاوت معنی داری بین وزن اولیه و وزن پایان دوره جوجه های گوشتی راس و کاب مشاهده نشد. جوجه های راس نسبت به کاب رشد اولیه بهتر و تلفات کمتری داشتند. وزن هفته اول همبستگی مثبت با وزن ابتدای دوره داشت ، خوراک مصرفی همبستگی مثبتی با سن کشتار ، وزن پایان دوره ضریب تبدیل غذایی و تلفات داشت. نتایج این بررسی مزیت نسبی استان گیلان را برای پرورش جوجه های گوشتی تایید نمود. همچنین نتایج نشان داد که دو سویه مختلف جوجه گوشتی پرورش داده شده عملکرد متفاوتی دارند.

ادامه مقاله را اینجا بخوانید.

پاسخ دهید

فیلدهای اجباری مشخص شده است.*