اثر نوع فرمولاسیون و سطوح مختلف پروتئین خوراک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

چکیده
اثر نوع فرمولاسیون جیره (جیره دارای ذرت و کنجاله سویا یا جیره شاهد ، جیره دارای گندم ، جو و محصولات جانبی کشاورزی متعادل شده برای اسید آمینه های گوگرددار ، لیزین و ترئونین کل و جیره ای مشابه جیره دوم با اسید آمینه های قابل هضم متعادل) و سطوح مختلف پروتئین جیره (مقدار توصیه شده توسط شرکت کاب ، ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از آن) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه گوشتی در یک آزمایش فاکتوریل ۳*۳ با ۴ تکرار و ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی بررسی شد. اثر نوع فرمولاسیون بر مصرف خوراک و وزن بدن معنی دار بود. مصرف خوراک و وزن بدن جوجه های مربوط به جیره با اسید آمینه کل متعادل و…

ادامه مقاله را اینجا بخوانید.

پاسخ دهید

فیلدهای اجباری مشخص شده است.*